Trainer

Trainer

Luck

เริ่มศึกษาการลงทุนในทรัพย์สินดิจิตอลด้วยความชอบ หลังจากเริ่มลงทุนสามารถทำให้มูลค่าการลงทุนเติบโตได้ 40 เท่า เปลี่ยนจากเงิน "หมื่น" เป็นเงิน "ล้าน" ในระยะเวลาเพียง 6 เดือน และนำวิธีการมาถ่ายทอดให้ผู้เริ่มต้นลงทุน กว่า 1000 ราย ทำให้นักลงทุนรายใหม่สามารถสร้างผลตอบแทนได้เกินกว่า 40% ต่อปี จากเทคนิคการลงทุน ร่วมกับเทคนิคค้นหาเส้นทางความมั่งคั่งส่วนบุคคล และเป็นที่ปรึกษาให้หลายบริษัทในการขยายศักยภาพในการสร้างความมั่งคั่ง   ปัจจุบันเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์เทคนิคการลงทุน ผ่านหลักสูตรชื่อว่า "จากเริ่มต้นสู่คนเทรดคอยน์ , Bitcoin Trading 101 - 102" เป็นผู้ถ่ายทอดการสร้างเส้นทางความมั่งคั่งส่วนบุคคล ผ่านหลักสูตร "Wealth Dynamics"

Trainer

Ball

จากพนักงานประจำ ที่ไม่เคยมีเงินเก็บ พร้อมกับมีหนี้ครึ่งล้าน พลิกชีวิตตนเอง จากการลาออกครั้งสุดท้าย สู่การเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ปลดหนี้ได้สำเร็จและสร้างพอร์ตล้านแรกในระยะเวลาไม่ถึงปี


Search
line